راهِ آسانِ آشنایی با همدمِ دلخواهتون

 

توجه: هزینه سرویس همسرجون در خارج از ایران از طریق سیستم پی پل و با هر کارت اعتباری که دارید پرداخت می شود، و در ایران از طریق بانک ملی می باشد و شما می توانید هزینه سرویس را در ایران کارت به کارت کنید. پس از پر کردن فرم ثبت نام اگر شما اتوماتیک به صفحه پرداخت بانک ملی هدایت نشدید، می توانید هزینه سرویس را بنام پروین زمانی به شماره کارت 6037.9973.6991.0196 در بانک ملی کارت به کارت کنید.   

همچنین توجه داشته باشید که هزینه عضویت پس از انجام "مصاحبه تلفنی" با شما پس دادنی نیست، زیرا تا این مرحله وقت زیادی برایتان گذاشته شده است، و شما با آگاهی کامل در این موسسه نامنویسی می کنید. 

Copyright © 2007 - 2019 – All Rights Reserved