روند همسریابی گام به گام

 1-فرم ثبت نام را پر کنید

2- هزینه عضویت را بپردازید: در ایران از طریق بانک ملی و در خارج از ایران از طریق بانک ملی

3- پس از دریافت هزینه عضویت وقت مصاحبه را برایتان ایمیل می کنیم و مصاحبه انجام می شود

4-بر اساس شناختی که از شما پیدا کرده ایم یک زندگینامه کوتاه و مفید و زیبا در باره شما تهیه می کنیم

5- در آرشیو موسسه همسرجون جستجو می کنیم و بر اساس خواسته ها، و سلیقه، و خوی و شخصیت، و شرایط شما بهترین مورد ممکن را بشما معرفی می کنیم یعنی زندگینامه آن فرد را با عکس برایتان ایمیل می کنیم.6-اگر هر دو طرف مایل به آشنایی با یکدیگر باشید، هزینه ای را که برای آشنایی در نظر گرفته شده است پرداخت می کنیدّ تا نام و شماره تلفن آن شخص در اختیارتان قرار بگیرد. از اینجا به بعد روند آشنایی آغاز می گردد. چنانچه مایل به آشنایی با مورد معرفی شده نباشید، هزینه ای ندارد.